แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา - ต่อ  ประจำปีการศึกษา

 แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา  ประจำปีการศึกษา

 ขั้นตอนการขอเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ / นำเสนอผลงานทางวิชาการ 3  ประจำปีการศึกษา

 ขั้นตอนการขอเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ / นำเสนอผลงานทางวิชาการ 2  ประจำปีการศึกษา

 ขั้นตอนการขอเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ / นำเสนอผลงานทางวิชาการ  ประจำปีการศึกษา

 เรื่อง แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ  ประจำปีการศึกษา

 เรื่อง แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ  ประจำปีการศึกษา

หน้าที่  1  


เอกสารเผยแพร่