มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


 โครงการปลูกจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 พิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556

 พิธีทำบุญ - ตักบาตรอาหารแห้ง- ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ 2557

 โครงการ เสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 งานปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาตร์

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบัญฑิตพึงประสงค์

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 / 2558

 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2558

 โครงการประชุมผู้ปกครอง 1/2558

 โครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทยด้านดนตรี และนาฏศิลป์

 โครงการ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวันสำคัญของไทย

 โครงการ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวันสำคัญของไทย กิจกรรมที่ 2

หน้าที่  1   2   3   4   5  

เอกสารเผยแพร่