ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะศิลปศาสตร์

 วันคล้ายวันจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 12 ปี

 โครงการกลั่นกรองหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

 วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 คณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ตะวันออก​ เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย

 อบรมทำสื่อออนไลน์ 9-10 มิย 2563

 อบรม"การสร้างคอนเทนอินโฟกราฟฟิก"

 อบรมแผนยุทธ 24 02 63

 อนุรักษ์พันธ์พืช เขาหินซ้อน 7-8 สค 2563

 หารือการเปิดหลักสูตรระยะสั้น มสธ

 สัมมนานักศึกษาสาขาท่องเที่ยว 2562

 สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม 18-12-63

 ลงนาม MOU SNP 9-10-63

 รับปริญญา 2562

หน้าที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9  


เอกสารเผยแพร่