โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

เพื่ อเข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นและก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกเสริมพันธุ์ไม้ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยฯ


Fatal error: Call to a member function fetch() on null in C:\xampp2\htdocs\liberal_new\news_detail.php on line 52