มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่ อเข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นและก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกเสริมพันธุ์ไม้ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยฯ

 download

ลงวันที่ 04 ตค. 2564

เอกสารเผยแพร่