โครงการการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา 2563

 การแสดงชุด "ออกเรือหาปลา"  ประจำปีการศึกษา 2561

 โครงการปรับปรุงพื้นที่และข้อมูลการจัดแสดงบ้านพิพิธภัณฑ์ชุมชนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ประจำปีการศึกษา 2561

 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปีการศึกษา

 ตามรอยวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไทย 2-4 มีนาคม 2559 จ . พิษณุโลก - สุโขทัย และกำแพงเพชร  ประจำปีการศึกษา 2559

 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปีการศึกษา

 ลอยกระทง  ประจำปีการศึกษา 2559

หน้าที่  1   2   3   4  


เอกสารเผยแพร่