กรอบการประกันคุณภาพการศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ประจำปีการศึกษา 2565

 rmutto_(22Apr2022) คู่มือ IQA RMUTTO ปีการศึกษา 2564  ประจำปีการศึกษา 2565

 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ณ วันที่ 25 มกราคม 2565  ประจำปีการศึกษา 2565

 วิธีการใช้ Google Drive  ประจำปีการศึกษา 2562

 คู่มือระบบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2562

 คู่มือระบบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2562

 คู่มือกับการประกันคุณภาพการศึกษาOKRs  ประจำปีการศึกษา 2562

หน้าที่  1   2  


เอกสารเผยแพร่