มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ประจำปีการศึกษา

 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา2  ประจำปีการศึกษา

 คู่มือระบบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2562

 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย(ฉบับปรับปรุง)  ประจำปีการศึกษา 2561

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายสนับสนุน ฉบับปรับปรุง  ประจำปีการศึกษา 2561

 คู่มือระบบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2562

หน้าที่  1   2  

เอกสารเผยแพร่