มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


ผลงานตีพิมพ์คณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย download
 2559 การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนไทยพวน  อ.วาริท วสยางกูร  download
 2559 คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่พึงประสงค์  อ.วีรภัทร ภคพงศ์พันธุ์และคณะ  download
 2559 รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเตอร์เน็ตที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  อ.ฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์  download
 2559 การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ิอ.พัฒนาพร เทียมเมือง  download
 2559 การประเมินประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทาสมมติวิชาภาษาอังกฤษสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  อ.ทรัพย์ศิริ คุ้มทองมาก  download
 2560 ผลกระทบของการท่องเที่ยวชุมชนที่มีต่อชุมชนบ้านหินร่ม จุดชมวิวเสม็ดนางชี จังหวัดพังงา  อ.อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย  download
 2560 การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา 4.0  อ.ณัฎฐกิตติ์ ตันสมรส  download
หน้าที่  1 2 3 4 5

เอกสารเผยแพร่