มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานตีพิมพ์คณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย download
 2563 Motivational Factors Influencing the Use of Multimedia Computer- Assisted Translation  Ms.Sirin Sawangwan,Ph.D.  download
 2562 การศึกษาข้อมูลแนวทางพัฒนาธุรกิจสนามกอล์ฟในภาคตะวันออก  ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล  download
 2562 The Attitude Analysis toward English Learning in Higher Education Institution by Structural Equation Model  อ.เหมือนฝัน ตั้งพินิจการ  download
 2562 ไทยพวนสุพรรณบุรี: การศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน  download
 2562 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของพนักงานกับความตั้งใจลาออกของพนักงานโรงแรม  ดร.ญาดา ชอบทำดี  download
 2562 กลวิธีการใช้ภาษาสุภาพของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการปฏิบัติเสธคำร้องจากผู้โดยสาร  อ.ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์ อ.วัชรี จันทร์หอม อ.ชนุช คล้ายสุวรรณ  download
 2562 การบริการและแนวทางการพัฒนาที่พักนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในยุค 4.0  ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล  download
หน้าที่  1 2 3 4 5


เอกสารเผยแพร่