วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิรสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.ณัฏฐกืตติ์ ตันสมรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยการจัดงานในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นเจ้าภาพ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสถานศึกษาด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 11 หน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างเวทีพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพในสายศิลปศาสตร์และสายอุตสาหกรรมการบริการให้มีศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล 2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิคการสอน ทักษะทางด้านศิลปศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานให้กับนักศึกษาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 4. เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการจัดการศึกษาด้านศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมการบริการของสถานศึกษาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 นี้ถือได้ว่าเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อลดงบประมาณในการจัดงาน ลดความเสี่ยงการติดต่อสัมผัสที่สามารถแพร่กระจายโรคติดต่อและเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมตามรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New normal) อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถรับชมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ผ่านการไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming) สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแข่งขันผ่านเว็บไซด์ และยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้บนแลตฟอร์มออนไลน์อีกด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 มี 11 หน่วยงาน เข้าร่วม ดังนี้ 1. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 5. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 6. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 7. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 8. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 9. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 11. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย 4 ประเภทกิจกรรม 6 รายการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ การแข่งขันการร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาไทย การแข่งขันการอ่านข่าวภาษาจีน การแข่งขันทักษะด้านมัคคุเทศก์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และการแข่งขันการนำเสนอรายการนำเที่ยว ทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมฯ ขอขอบคุณตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงที่ทำหน้าที่ได้อย่างตั้งใจและเต็มกำลังความสามารถเพื่อคณะศิลปศาสตร์ของเรา ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกการจัดการแข่งขัน การส่งสัญญาณออนไลน์มายัง มทร.อีสาน และที่สำคัญขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับการแข่งขันที่ได้รับราง วัลรองชนะเลิศดับ 1 การแข่งขันทักษะด้านมัคคเทศก์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และ รางวัลชมเชยการอ่านออกเสียงภาษาไทย ท้ายที่สุด ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้ง ที่ให้คำแนะนำ ชี้แนะ ฝึกซ้อม อำนวยการการแข่งขัน และเป็นกำลังใจให้ทีมการแข่งขันทุกการแข่งขันเอกสารเผยแพร่