บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2564

 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564

 คำสั่งคณะกรรมการ KM คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565  ประจำปีการศึกษา 2564

 แผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย ประจำปี 2564  ประจำปีการศึกษา 2564

 คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM 2563  ประจำปีการศึกษา 2563

 แผนการจัดการความรู้ (ด้านการวิจัย)  ประจำปีการศึกษา 2563

 แบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ9เดือนและคำสั่งคณะกรรรมการการจัดการความรู้  ประจำปีการศึกษา 2563

หน้าที่  1   2   3   4  


เอกสารเผยแพร่