มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


 การทำความร่วมมือ"กับคณะศิลศาสตร์ 9มทร.

 ทดสอบ

 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559คณะศิลปศาสตร์

 กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรปี2559

 งานมุฑิตา คารวะ ประจำปีงบประมาณ2559

 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา2558

 พิธีลงนามถวายความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 อบรมการเลือกวิชาโท คณะศิลปศาสตร์

 โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

 การศึกษานอกสถานที่ นำชมสถานที่ท่องเที่ยวของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

 เข้าร่วมงานประชุมและสัมมนาเพื่อนำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยปินตุง ประเทศใต้หวัน

 ประชุมแผนการจัดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ปากน้ำประแส จ.ระยอง

 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

 นักศึกษาชั้นปีที่4การจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อแนวทางการพัฒนามัคคุเทศน์และผู้นำเที่ยว

 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่4 ห้อง4-1จัดโครงการสัมมนาการท่องเที่ยวในหัวข้อ ท่องเที่ยวEco อย่างไรให้โก้

หน้าที่  1   2  

เอกสารเผยแพร่