บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)
     

 TM ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
     

 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
     

 สถาบันวิจัยและพัฒนา
     

 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6
     

 ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภททุนทั่วไป) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
     

 ประชาสัมพันธ์ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
     

หน้าที่  1   2  


เอกสารเผยแพร่