มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย download
 2564 การดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการด้านการกีฬาในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างพลิกผัน  สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์  download
 2564 การสำรวจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์ , อาจารย์วัชรี จันทร์หอม , อาจารย์รุจิรา เจริญสวัสดิ์  download
 2564 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาผู้หญิงในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในจังหวัดชลบุรี  อาจารย์พณิชา จิระสัญญาณสกุล  download
 2564 Influences of Social Media Marketing On Promoting the Cultural Tourism: A Case Study of Thailand  อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส  download
 2564 เหตุใด “พวกเขา” จึงไม่โอเค?: การวิเคราะห์การแปลที่ต่างกันทางวัฒนธรรมในข่าวบันเทิงต่างชาติ ชื่อบทความ (อังกฤษ) Why “THEY” are not OK?: Analyzing cultural translation methods in international entertainment  อาจารย์สิรินทร์ สว่างวรรณ  download
 2564 เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศของแผนกบริการส่วนหน้าโรงแรม ในยุค COViD -19  อาจารย์อนิรุทธิ์ เจริญสุข  download
 2564 ในหัวข้อเรื่อง AN EVALUATION OF WEBSITE USAGE IN ECOTOURISM BUSINESS IN THAILAND  อาจารย์อนิรุทธิ์ เจริญสุข  download
หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


เอกสารเผยแพร่